En sammenslåing på liv på død?

Snart er det duket for sjakkårets høydepunkt, Landsturneringen i sjakk. Årets utgave skal holdes i fantastiske omgivelser på Storefjell. De aller fleste gleder seg til 8 dager med sjakk og moro. Jeg derimot, som leder av en relativt nystartet klubb i Akerhus gruer meg. Ikke bare gruer jeg meg, men jeg gruer meg faktisk veldig. Hvorfor det, spør du? Jo, nå skal du høre…

Under Landsturneringen skal det avholdes årsmøte for Ungdommens sjakkforbund (USF) og kongress i Norges sjakkforbund (NSF). Det er under disse møtene viktige beslutninger i sjakk-Norge skal tas. I år skal det stemmes for en sammenslåing av USF og NSF. I 2023 var jeg med å etablere Vestby Sjakklubb og lokallaget i USF, Vestby Sjakklubb Ungdom. Under etableringen, så opplevede jeg det som tidlig unødvendig og tungvint å måtte gjøre det meste to ganger. To styrer, to regnskap, to medlemsregistre osv. De fleste som er engasjert i driften av sjakklubber skjønner nok hva jeg mener. Det ville jo selvfølgelig vært enklere dersom man forholdt seg til ett forbund.

I forrige uke sendte USF og NSF ut årsmøtepapirene som forslagene som skal behandles på årsmøtene. For USF er det forslag 5.1 Sammenslåing av Norges sjakkforbund og Ungdommens sjakkforbund som skal handles. Under NSF sin kongress er det samme forslag og samme saksnummer. I begge årsberetningene så er styrets innstilling at de anbefaler en sammenslåing. I NSF sitt vedlegg til 5.1 finner man en oversikt over de foreslåtte kretsene. For Østfold, Buskerud og Innlandet vil kretsene forbli slik de er i dag selv om NSF og USF slås sammen. For oss i ASU er saken litt annerledes. Ved en sammenslåing skal vi bli en del av Oslo & Omegn. For klubbene tilknyttet NSF så er det jo likt den inndelingen vi har i dag, men for lokallagene i USF og Akershus krets så vil dette få stor betydning. For å gjøre det mer oversiktlig har listet opp noen faktiske konsekvenser en sammenslåing får for lokallagene og medlemmene tilknyttet ASU:

  1. Om Akershus krets opphører vil ikke barna få anledning til å bli kretsmestere i fylket de bor. Kretsmesterskap i Oslo har normalt blir kalt for ”Oslomesterskap” og det vil kunne oppleves som mindre motiverende for barn og unge i Akershus å kjempe om kretsmestertittel i et fylke man ikke bor.
  2. Barna og unge i Akershus krets vil miste muligheten til å kunne få tildelt reisestøtte til NM som har blitt delt ut under kretsmesterskapene i Akershus. Hvis reisestøtten opprettholdes vil uansett konkurransen om tildelingen blir større, noe som minsker muligheten for å få tildelt støtte.
  3. Kretsmesterskapene for skolelag mister sin geografiske identitet og blir nærmest umulig å få gjennomført som breddeturneringer etter en sammenslåing med Oslo. Oslo krets hadde 222 deltagere og 47 lag (både barn og ungdom). I Akershus krets var det 86 deltagere og 19 lag totalt. Skal man slå sammen disse turneringene så vil det i praksis bety at det kun er svært få klubber som vil ha mulighet, kapasitet eller plass til å få gjennomført en slik turnering.
  4. Oslo krets i USF hadde pr 31.12.2023 ca. 1777 medlemmer av totalt 4677. Dette utgjør ca. 38% av alle medlemmer i USF. Akershus krets hadde 894 medlemmer på samme tid. Noe som utgjør ca. 19% og ASU er klart den nest største kretsen i Norge. En sammenslåing av kretsene i USF vil i praksis betyr at de medlemmene og lokallagene som i dag representeres gjennom ASU mister muligheten til å bli sett og hørt på et mer lokalt plan. At Akershus krets opphører betyr også at den nye kretsen og deres interesser blir styrt av Oslo & Omegn. Lokallagene og medlemmene må dele styre, interesser og økonomiske midler med Oslo. Det vil bety kroken på døra for breddeengasjementet og mangfoldet i barne- og ungdomssjakken i Akershus. I tillegg vil kretsene mulighet til å stemme på årsmøtet bli kraftig redusert. Oslo og Akershus har i dag godt over 50% av alle medlemmene i USF. Det gir bare positive utslag at den medlemsmassen representeres hver for seg og med et bredere mangfold på årsmøtet.
  5. En sammenslåing vil få alvorlige konsekvenser for den økonomiske støtten ASU i dag får fra VikenBUR, Viken barne og ungdomsråd. Støtten vil fremover gå til den nye kretsen Oslo & Omegn, og vil da smuldre bort i driften av en mye større krets enn den vi har i dag. Noe av inntektene ASU får fra VikenBUR blir i dag brukt til å dele ut reisestøtte til NM under kretsmesterskapene. 

Men hva med de voksne spør du? De er jo allerede i Oslo & Omegn krets. Ja, det stemmer. Pr. 31.12.2023 hadde Oslo & Omegn krets i NSF 1707 medlemmer. Ca 29% av disse tilhører klubber med tilhørighet til Akershus. Grovt regnet så utgjør dette ca 500 medlemmer av totalt 1707, men en stor andel av disse medlemmene er barn og unge som både er medlemmer i NSF og USF. Så det er ikke hensynet til 894 barn i Akershus og 498 voksne i Oslo som kolliderer. En stor del av medlemmene kretsen Oslo & Omegn er barn som har tilhørighet til Akershus fylke. Dette er viktig å huske på når man skal ta stilling til sammenslåing slik den er foreslått i årsmøtepapirene. Så hvis man skal ta hensyn til flertallet, og telle et unikt medlem for et medlem, så må hensynet til barna gå foran de voksne i denne avgjørelsen.

Et annet strukturelt hensyn som må vurderes er kretsene Østfold, Buskerud og Innlandet. Viken fylke ble oppløst den 01.01.2024, og sjakkspillende innbyggere i Akershus fylke må få de samme mulighetene som sine venner i Østfold, Buskerud og Innlandet. Hvorfor skal barna i Akershus måtte godta å miste mange av sine fordeler og goder ved å tvangskonverteres inn i Oslo & Omegn krets? Det vil jo kunne oppleves som en klar og ulogisk forskjellbehandling at nabofylkene skal få beholde sine kretser, mens Akershus skal måtte godta å bli oppløst og flyttet. Dette gir null mening for meg. Både sjakkpappa, som klubbleder i Vestby og som leder i Akershus Sjakkrets Ungdom. Punkt 2.C under «Konsekvenser for organisasjonen» i vedlegget til forslag 5 i årsberetningen sier følgende: «Det er ønskelig å samle og samkjøre kretsene som gjenspeiler dagens geografiske fylkesinndeling.». Da blir det verdens største selvmotsigelse og et paradoks at forslaget til forbundet blir å tvangskonvertere Akershus krets i USF inn i Oslo & Omegn.

Selv om det også finnes organisatoriske fordeler ved å slå sammen NSF og USF, så virker det ikke helt som om forslaget er grundig nok tenkt i gjennom. Problemene som oppstår for lokallagene og medlemmene i Akershus Sjakkrets Ungdom virker å være totalt glemt eller ignorert i saksforberedelsene til forslaget om sammenslåing. Om dette er en bevisst handling fra forbundenes side, eller om det kun er en glipp som har gått under radaren blir jo bare spekulasjoner, men det er på høy tid noen sier fra om de faktiske konsekvensene dette får nesten 20% av dagens medlemsmasse i USF.

På grunnlag av hvilke konsekvenser en sammenslåing av NSF og USF får for barn og unge i Akershus, så kan jeg ikke annet enn å anbefale alle å stemme MOT en sammenslåing på årsmøtet og kongressen under Landsturneringen om en knapp måned. En sammenslåing vil i praksis bety spikeren i kista for breddeengasjementet i barnesjakken i Akershus. Mange av konsekvensene kan også bli fatale for rekrutteringen av nye barn og unge til sjakken i Akershus.

PS! Innlegget er skrevet som meg som leder i Vestby Sjakklubb og Vestby Sjakklubb Ungdom. Det er viktig skille rollene som leder i klubb/lokallag og rollen undertegnede har som leder i ASU. Dette er ikke en offisiell uttalelse fra Akershus Sjakkrets Ungdom.

Alt godt.
//Tore

Bildet under viser forslag til nye kretser hentet fra vedleggene til årsmøtepapirene til NSF. 

Oppdatering 06. juni:

Innlegget har fått en del oppmerksom gjennom uken og dannet grunnlag for konstruktiv diskusjon i både krets og forbund. I dag, torsdag 06. Juni, kom styrene i NSF og USF med en presisering på at det ikke skulle stemmes over sammenslåing av kretser under årets årsmøte:

Viktig presisering rundt forslag om sammenslåing av NSF og USF

På kongressen og årsmøte skal det stemmes over om NSF og USF skal slås sammen.
De presenterte årsmøte- og kongresspapirene kan forstås slik at det også skal stemmes over sammenslåing av kretser, felles lover, turneringsreglement, disiplinærreglement, dommerreglement og lovnormer.
Vi ønsker å presisere at avstemmingen kun gjelder sammenslåing av sentralleddet.
Alle de ovenfornevnte punktene er skisser til hvordan en felles organisasjon kan se ut og som forhåpentligvis har kommet en lang vei med å sammenfatte essensen av våre to organisasjoner.
NSF/USF skal ikke tvangssammenslå verken klubber eller kretser, men gir de klubbene og kretsene som selv ønsker en sammenslåing anledning til dette.
Mvh
Styrene i NSF og USF

Sitert fra sjakk.no:
https://www.sjakk.no/aktuelt/klarifisering-årsmøte-og-kongresspapirer-knyttet-til-sammenslåing

I tillegg har det vært en del korrespondanse på epost mellom leder i USF, Lasse Løvik og undertegnende hvor Løvik har betrygget oss i Vestby om at forbundet, til tross for sammenslåing med NSF, vil jobbe for at Akershus krets skal bestå. Dette er jo kjempefint og gode nyheter i forhold til de bekymringer jeg fremmet i dette innlegget, men det eneste som sikrer at Akershus Sjakkrets Ungdom består slik den er i dag er hvis forslaget om å slå sammen forbundene blir nedstemt. Slik det ser ut nå vil klubbene Bærum SSU, Ski Sjakk og Vestby (representerer 52% av medlemsmassen i ASU) jobbe samlet for sikre kretsen eksistens slik den er i dag.

//Tore