Styret & Vedtekter

Vestby Sjakklubb

Klubb underlagt Norges Sjakkforbund

Styreleder:

Tore Bahrfod

sjakk@vestbysjakk.no

Nestleder:

Markus Slettmoen

Styremedlem:

Fredrik Oppegård

Kasserer:
Madeleine Killi

Vestby USK

Lokallag underlagt Ungdommens Sjakkforbund

Styreleder:

Tore Bahrfod

sjakk@vestbysjakk.no

Styremedlem (kasserer):

Madeleine Killi

Vedtekter for
Vestby Sjakklubb

Opprettet ved stiftelsesmøte 24. mars 2023.

1 Formål

Klubbens formål er å fremme sjakk for alle med tilhørighet til Vestby kommune, herunder tilby vennskapelig og sosialt samvær og være et samlingspunkt for klubbens medlemmer.

2 Tilslutning

Klubben er tilsluttet Norges Sjakkforbund gjennom Oslo & omegn Sjakkrets.

3 Medlemmer

3.A Klubben er i utgangspunktet åpen for alle interesserte, såfremt ikke vedkommende på grunn av opptreden eller handlemåte antas å komme til skade for klubben, miljøet eller klubbens omdømme.

3.B Nye medlemmer innføres i klubbens medlemskartotek og meldes straks videre til krets og forbund.

3.C Et medlem plikter å betale lovbestemt kontingent til avtalt tid.

3.D Medlemmenes nedre stemmerettsalder er 14 år.


3.E Styret kan for alvorlige eller gjentatte overtredelser av klubbens bestemmelser ekskludere et medlem. Avgjørelsen kan appelleres til årsmøtet.

4 Styret

4.A Klubbens styre består av leder, nestleder, kasserer og sekretær.

4.B På årsmøtet velges leder og øvrige styremedlemmer for et år av gangen.


4.C Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer inkludert leder eller nestleder er til stede.

4.D Ved stemmelikhet har lederen eller, i hans fravær, nestlederen dobbeltstemme.


4.E Styret forvalter klubbens formue og inntekt, og er ansvarlig overfor årsmøtet. Styret skal på forhånd godkjenne all virksomhet som benytter klubbens navn eller utstyr. Alle inntekter fra slik virksomhet skal forvaltes av styret.

4.F Styret fungerer som klubbens valgkomité.


4.G Styret skal holde seg underrettet om og sette ut i livet de lover, beslutninger og bestemmelser som gjelder innenfor Norges Sjakkforbund og Oslo & omegn Sjakkrets.

5 Revisjon

Til å granske klubbens regnskaper og styrets forvaltning velges på årsmøtet for ett år om gangen to revisorer.

6 Årsmøtet

6.A Klubben holder ordinært årsmøte hvert år innen utgangen av mars måned, og innkalling går ut fra styret minst 14 dager før møtedagen.


6.B Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 1. februar. Styret kan likevel fastsette en senere dato eller treffe vedtak om at saker skal kunne behandles på årsmøtet selv om fristen overskrides.

6.C Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene ber om det. Skriftlig innkalling med angivelse av årsaken sendes til medlemmene minst en uke før møtedagen.

6.D Årsmøtets dagsorden skal være:

6.D.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden.


6.D.2 Valg av møteleder og sekretær.

6.D.3 Fastsettelse av stemmetall og beslutningsdyktighet.

6.D.4 Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.

6.D.5 Styrets årsberetning.


6.D.6 Regnskap med revisjonsberetning.


6.D.7 Ansvarsfrihet for styret.


6.D.8 Godkjenning av budsjett og kontingenter.


6.D.9 Innkomne forslag.


6.D.10 Valg av leder.


6.D.11 Valg av øvrige styremedlemmer.


6.D.12 Valg av revisorer.

6.E Valgene fortas av og blant klubbens medlemmer. Hvert medlem har én stemme, jfr. dog § 3, pkt. d). Fraværende medlemmer kan ikke avgi stemme.


6.F Beslutninger fattes med simpelt flertall unntatt i saker etter § 7. Ethvert medlem kan forlange skriftlig avstemning. Ved stemmelikhet foretas først en ny avstemningsrunde, ved fortsatt likhet benyttes loddtrekning. I spørsmål om ansvarsfrihet for styret er dog slik meddelt ved stemmelikhet.

7 Lovendringer og oppløsning

7.A Lovforslag må være bekjentgjort for medlemmene senest to uker før møtedagen og krever to tredels (2/3) flertall på årsmøtet for å bli vedtatt.


7.B For oppløsning av klubben kreves det at forslaget er angitt i skriftlig innkalling senest to uker før møtedagen. For gyldig vedtak kreves minst tre firedels (3/4) flertall på årsmøtet. En beslutning om oppløsning må videre stadfestes ved skriftlig uravstemning blant alle stemmeberettigede medlemmer med minst tre firedels (3/4) flertall av de avgitte stemmer. Hvis klubben legges ned, skal midlene tilfalle Norges Sjakkforbund, som skal bruke dem til beste for sjakklivet i Vestby.

Vedtekter for
Vestby USK

Opprettet ved stiftelsesmøte 24. mars 2023.

1 Formål

Lokallagets formål er å fremme sjakk blant barn og ungdom med tilhørighet til Vestby kommune, herunder tilby vennskapelig samvær, være et samlingspunkt for lokallagets medlemmer.

2 Tilslutning

Lokallaget er tilsluttet Ungdommens Sjakkforbund gjennom Akershus Sjakkrets Ungdom.

3 Medlemmer

3.A Lokallaget er i utgangspunktet åpen for alle interesserte, såfremt ikke vedkommende på grunn av opptreden eller handlemåte antas å komme til skade for lokallaget, miljøet eller lokallagets omdømme.

3.B Nye medlemmer innføres i lokallagets medlemskartotek og meldes straks videre til krets og forbund.

3.C Et medlem plikter å betale lovbestemt kontingent til avtalt tid.

3.D Medlemmenes nedre stemmerettsalder er 14 år.


3.E Styret kan for alvorlige eller gjentatte overtredelser av lokallagets bestemmelser ekskludere et medlem. Avgjørelsen kan appelleres til årsmøtet.

4 Styret

4.A Lokallagets styre består av leder, nestleder, kasserer og sekretær.

4.B På årsmøtet velges leder og øvrige styremedlemmer for et år av gangen.


4.C Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer inkludert leder eller nestleder er til stede.

4.D Ved stemmelikhet har lederen eller, i hans fravær, nestlederen dobbeltstemme.


4.E Styret forvalter lokallagets formue og inntekt, og er ansvarlig overfor årsmøtet. Styret skal på forhånd godkjenne all virksomhet som benytter lokallagets navn eller utstyr. Alle inntekter fra slik virksomhet skal forvaltes av styret.

4.F Styret fungerer som lokallagets valgkomité.


4.G Styret skal holde seg underrettet om og sette ut i livet de lover, beslutninger og bestemmelser som gjelder innenfor Ungdommens Sjakkforbund og Akershus Sjakkrets Ungdom.

5 Revisjon

Til å granske lokallagets regnskaper og styrets forvaltning velges på årsmøtet for ett år om gangen to revisorer.

6 Årsmøtet

6.A Lokallaget holder ordinært årsmøte hvert år innen utgangen av mars måned, og innkalling går ut fra styret minst 14 dager før møtedagen.


6.B Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 1. februar. Styret kan likevel fastsette en senere dato eller treffe vedtak om at saker skal kunne behandles på årsmøtet selv om fristen overskrides.

6.C Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene ber om det. Skriftlig innkalling med angivelse av årsaken sendes til medlemmene minst en uke før møtedagen.

6.D Årsmøtets dagsorden skal være:

6.D.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden.


6.D.2 Valg av møteleder og sekretær.

6.D.3 Fastsettelse av stemmetall og beslutningsdyktighet.

6.D.4 Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.

6.D.5 Styrets årsberetning.


6.D.6 Regnskap med revisjonsberetning.


6.D.7 Ansvarsfrihet for styret.


6.D.8 Godkjenning av budsjett og kontingenter.


6.D.9 Innkomne forslag.


6.D.10 Valg av leder.


6.D.11 Valg av øvrige styremedlemmer.


6.D.12 Valg av revisorer.

6.E Valgene fortas av og blant lokallagets medlemmer. Hvert medlem har én stemme, jfr. dog § 3, pkt. d). Fraværende medlemmer kan ikke avgi stemme.


6.F Beslutninger fattes med simpelt flertall unntatt i saker etter § 7. Ethvert medlem kan forlange skriftlig avstemning. Ved stemmelikhet foretas først en ny avstemningsrunde, ved fortsatt likhet benyttes loddtrekning. I spørsmål om ansvarsfrihet for styret er dog slik meddelt ved stemmelikhet.

7 Lovendringer og oppløsning

7.A Lovforslag må være bekjentgjort for medlemmene senest to uker før møtedagen og krever to tredels (2/3) flertall på årsmøtet for å bli vedtatt.


7.B For oppløsning av lokallaget kreves det at forslaget er angitt i skriftlig innkalling senest to uker før møtedagen. For gyldig vedtak kreves minst tre firedels (3/4) flertall på årsmøtet. En beslutning om oppløsning må videre stadfestes ved skriftlig uravstemning blant alle stemmeberettigede medlemmer med minst tre firedels (3/4) flertall av de avgitte stemmer. Hvis lokallaget legges ned, skal midlene tilfalle Ungdommens Sjakkforbund, som skal bruke dem til beste for sjakklivet i Vestby.